Fundusze inwestycyjne, a podatki – co musisz wiedzieć?

Fundusze inwestycyjne

Artykuł partnera.

Informacja reklamowa. Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki – mawiał Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Ta prawda odnosi się również do inwestycji w fundusze.

Opodatkowanie zysku uzyskanego w efekcie inwestycji w fundusze inwestycyjne reguluje ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku. To tzw. podatek Belki, którego wysokość została ustalona na 19%. Warto przy tym pamiętać, że ten podatek został wprowadzony znacznie wcześniej, bo w 2002 roku i początkowo wynosił 20%, ale obejmował tylko depozyty bankowe i lokaty.

W 2004 roku wysokość podatku została obniżona, ale za to jego zakres rozszerzono między innymi na zysk uzyskany z inwestycji na giełdzie, w asset management oraz w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Najtrudniej zrozumieć podatek dochodowy

Jeśli podatki mogą mieć jakieś zalety, to ten ma jedną, ale istotną – o jego zapłacenie nie musi się troszczyć inwestor, bo obowiązek jego regulowania spada na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, z którym współpracujemy. Oznacza to, że wypracowany przez fundusz zysk jest nam wypłacany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych o kwotę pomniejszoną o 19-procentowy podatek.

Warto zatroszczyć się o parasol

W tym miejscu warto przypomnieć, że zryczałtowana stawka podatkowa jest w wypadku funduszy inwestycyjnych liczona wyłącznie od zysku, a więc przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania. Druga ważna kwestia dotyczy inwestorów, którzy mają długi horyzont czasowy i w związku z tym zdarza im się przenosić pieniądze z jednego funduszu do drugiego, aby lepiej wykorzystać panującą na rynku koniunkturę.

Jeśli to przeniesienie następuje w ramach funduszu parasolowego, to wówczas podatek nie jest nam naliczany. Następuje to dopiero w momencie, gdy zdecydujemy się na wypłatę naszych pieniędzy.

To istotna kwestia, którą powinno się uwzględniać przy wyborze towarzystwa, z którym planujemy współpracę – należy stawiać na takie TFI, które ma w swoim „parasolu” zarówno różne fundusze akcyjne, jak i dłużne. Przykładem jest Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z oferty Caspar TFI, w ramach którego dostępne są 4 fundusze – od akcyjnego, aż po obligacyjny.

Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Inwestycja w fundusz Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa, a nie w danych aktywach bazowych takich jak akcje spółek lub obligacje skarbowe, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością funduszu.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.